Artikel 1, Definitie

1.1 Onder “opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon (of diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n)) die met Ritter Advies een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten.

1.2 Onder “opdracht” wordt verstaan: de overeenkomst, waarbij Ritter Advies zich verbindt aan opdrachtgever op enigerlei wijze diensten te verlenen en opdrachtgever zich verbindt de daaraan verbonden vergoedingen, voorschotten en kosten te betalen.

1.3 Onder “het werk” wordt verstaan: de ingevolge de overeenkomst tot het verlenen van diensten door of namens Ritter Advies uit te voeren werkzaamheden.

Artikel 2, Toepassing

2.1 Aan opdrachtgever wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden beschikbaar gesteld.

Artikel 3, Offertes en prijsopgaven

3.1 Alle gedane offertes c.q. prijsopgaven tot dienstverlening in welke vorm dan ook, zijn immer vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle offertes zijn geldig tot 2 weken na dagtekening.

3.2 Indien binnen 2 weken na dagtekening van de offerte een overeenkomst niet tot stand is gekomen, heeft Ritter Advies het recht het aanbod in te trekken, dan wel de aangeboden prijzen en andere condities te wijzigen.

3.3 Offertes van Ritter Advies zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
Ritter Advies zal de door haar te verrichten advies en begeleidingsdiensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

3.4 Door ondertekening van de offerte, dan wel bevestiging per e-mail, verklaart opdrachtgever bekend te zijn en akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4, Overeenkomst

4.1. Een overeenkomst tussen Ritter Advies en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening van de offerte, die schriftelijk dan wel per e-mail bevestigd is. Opdrachtgever wordt op de hoogte gesteld van de Algemene Voorwaarden. Alle handelingen en / of overeenkomsten die ter uitvoering van de overeenkomst of in aansluiting daarop worden verricht, respectievelijk aangegaan, worden geacht deel uit te maken van de uitvoering der overeenkomst. De feitelijke in houd van de overeenkomst wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald.

4.2. De duur van de opdracht wordt in de offerte op basis van de dan beschikbare informatie zo nauwkeurig mogelijk ingeschat. De uiteindelijke duur wordt mede bepaald door factoren als kwaliteit van de informatie en medewerking van de opdrachtgever.

4.3. Wijzigingen met betrekking tot de inhoud der overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk bevestigd zijn door Ritter Advies. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht hierdoor kan beïnvloed kan worden.

Artikel 5, Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Het werk zal door Ritter Advies naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd worden.

5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Ritter Advies het recht om, in overleg met opdrachtgever, bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.3. Om de uitvoering van de opdracht zo goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die benodigd zijn voor een adequate uitvoering van de opdracht. Dit geldt ook voor de eventuele medewerking van leden van de organisatie van de opdrachtgever, die bij de opdracht betrokken zijn. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle verstrekte gegevens. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Ritter Advies zijn verstrekt, heeft Ritter Advies het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

5.4 Ritter Advies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Ritter Advies is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Ritter Advies kenbaar behoorde te zijn.

5.5. Indien is overeen gekomen, dat de werkzaamheden op locatie van de opdrachtgever zullen plaatsvinden, is opdrachtgever gehouden, op zijn locatie aan Ritter Advies kosteloos een eigen werkruimte met eventueel (gebruik van) PC en telefoonaansluiting beschikbaar te stellen. Ook als door opdrachtgever of door Ritter Advies ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de faciliteiten die Ritter Advies nodig heeft om de opdracht naar behoren uit te voeren.

Artikel 6, Wijziging van de overeenkomst

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Ritter Advies zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

6.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Ritter Advies opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

6.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Ritter Advies daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

6.5 In afwijking van lid 3 zal Ritter Advies geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die geheel aan Ritter Advies kunnen worden toegerekend.

Artikel 7, Klachten

7.1 Opdrachtgever zal zo spoedig mogelijk nadat daartoe aanleiding is ontstaan bij Ritter Advies klagen over ondeugdelijk verrichte werkzaamheden. In ieder geval dienen klachten terzake binnen 8 dagen na de ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld.

7.2 Klachten inzake de facturen of klachten van andere orde dan genoemd in 9.1 dienen binnen tien dagen na verzenddatum schriftelijk door middel van een aangetekend schrijven in het bezit van Ritter Advies te zijn.

7.3 Indien blijkt dat een klacht gegrond is, zal Ritter Advies zoveel mogelijk zorgdragen voor een adequate oplossing, in overleg met de opdrachtgever. Een dergelijke oplossing kan nimmer leiden tot een verdergaande aansprakelijkheid dan neergelegd in artikel 9 van deze voorwaarden.

7.4 Het indienen van klachten ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichtingen jegens Ritter Advies. Het bepaalde in artikel 11 blijft onverkort gehandhaafd.

Artikel 8, Overmacht

8.1 In geval van overmacht Ritter Advies gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan zolang op te schorten tot de overmachtveroorzakende omstandigheid zich niet meer voordoet, zonder dat de opdrachtgever rechten kan doen gelden op schadevergoeding van welke aard dan ook.

8.2 De door Ritter Advies verrichte prestaties, tot het moment dat de overmachtsituatie zich voordoet, dienen door de opdrachtgever gehonoreerd te worden, overeenkomstig het bepaalde in artikel 11.

Artikel 9, Aansprakelijkheid

9.1 Behoudens het elders in deze voorwaarden bepaalde, is Ritter Advies
slechts aansprakelijk voor beroepsfouten, indien bewezen dan wel ontegenzeggelijk door de opdrachtgever wordt aangetoond, dat deze aan Ritter Advies redelijkerwijs te (ver)wijten zijn en bij normale oplettendheid en nauwkeurigheid, voorkomen hadden kunnen worden.

9.2 De in lid 1 neergelegde aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het door de opdrachtgever verschuldigde factuurbedrag, terwijl de opdrachtgever Ritter Advies uitdrukkelijk vrijwaart van verdergaande schadevergoedingseisen, zowel van hemzelf als van derden.

9.3 Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een halfjaar hebben, geldt een verdere beperking van de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

9.4 Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een vervaltermijn van één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van de opdrachtgever zijn vervallen.

Artikel 10, Tussentijdse beëindiging en/of annulering van de opdracht

10.1 Partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is, dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties, alsmede in geval van faillissement dan wel surséance van betaling van één der partijen. Dit dient gemotiveerd en per aangetekend schrijven aan de wederpartij bekend te worden gemaakt.

10.2 Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, met uitzondering van de in lid 3 van dit artikel genoemde gevallen, heeft Ritter Advies vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

10.3 Voor opdrachten geldt de volgende annuleringsregeling:

10.3.1 bij annulering door opdrachtgever meer dan 30 werkdagen voorafgaand aan de afgesproken datum: kosteloos;

10.3.2 bij annulering door opdrachtgever 30 tot en met 14 werkdagen voorafgaand aan de afgesproken datum: 50% van de opdrachtsom;

10.3.3 bij annulering door opdrachtgever 14 werkdagen of minder voorafgaand aan de afgesproken datum: 75 % van de opdrachtsom.

10.3.4 bij annulering door opdrachtgever 7 werkdagen of minder voorafgaand aan de afgesproken datum: 100 % van de opdrachtsom.

10.4 Ritter Advies behoudt zich het recht voor de overeenkomst éénzijdig te beëindigen, dan wel de uitvoering ervan op te schorten indien opdrachtgever:

10.4.1 enige (betalings)verplichting uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt;

10.4.2 een besluit neemt tot liquidatie en / of stilleggen van zijn onderneming;

10.4.3 het vrije beheer over zijn vermogen verliest of wanneer opdrachtgever een natuurlijk persoon is onder curatele wordt gesteld of komt te overlijden.

10.5 Bij beëindiging van de overeenkomst als bedoeld in lid 9.4. zijn alle vorderingen op opdrachtgever terstond opeisbaar en Ritter Advies daarnaast gerechtigdtot het vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde winst en / of rente. Het rentepercentage heeft hierbij de hoogte van de wettelijke rente.

Artikel 11, Tarieven en betaling

11.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

11.2 Bij opdrachten die de duur van zes maanden overstijgen, is het mogelijk dat een tussentijdse stijging van het niveau van de kosten noodzaakt tot een tariefsaanpassing.
Een dergelijke tariefsaanpassing zal niet eerder dan drie maanden na start van het werk plaatsvinden en Ritter Advies zal opdrachtgever hierover tenminste twee maanden tevoren per e-mail informeren.

11.3 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

11.4 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Ritter Advies, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

11.5 Het volledige factuurbedrag zal vooraf aan de uitvoering van het werk, bij declaratiegefactureerd worden. De betaling van de factuur zal in 2 termijnen worden voldaan, namelijk voor aanvang van de opdracht 50% van het factuurbedrag en halverwege de opdracht, het restant. De factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening volledig voldaan te zijn.

11.6 Na deze vervaldatum zal de wettelijke rente door opdrachtgever aan Ritter Advies verschuldigd zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is.

11.7 Indien opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn betalings - of andere verplichtingen te voldoen dan kan Ritter Advies de (uitvoering van de) overeenkomst opschorten als bedoeld in artikel 10.

11.8 Indien betaling van een factuur niet binnen de geldende factuur termijn is ontvangen dan kan Ritter Advies rechtsmaatregelen, strekkende tot verkrijging van betaling zijdens opdrachtgever, nemen. Opdrachtgever is in zulk een geval gehouden tot betaling van de door Ritter Advies te maken (buiten)gerechtelijke incassokosten.

11.9 Iedere betaling door de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de verschuldigde interest, alsmede de door Ritter Advies gemaakte invorderingskosten c.q. administratiekosten en worden in mindering gebracht op de oudste openstaande facturen.

Artikel 12, Geheimhouding

12.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Privacy reglement, wet op privacy.

12.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Ritter Advies gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Ritter Advies zich terzake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de gevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Ritter Advies niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

12.3 Opdrachtgever zal bescheiden en informatie over de werknemers van Ritter Advies niet zonder toestemming van de betrokkenen aan derden openbaren.

12.4 Ritter Advies verplicht zich jegens opdrachtgever om de hiervoor genoemde geheimhoudingsplicht op te leggen aan al degenen in haar dienst, in dienstverband naar burgerlijk recht of die in welke vorm dan ook voor haar werkzaam zijn of op enig tijdstip werkzaam zullen zijn.

Artikel 13, Intellectueel eigendom

13.1 Ritter Advies behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht/overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

13.2 Ritter Advies behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14, Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten met opdrachtgever gesloten, is het Nederlands recht van toepassing.